ඉම්පීරියල් විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂක වැඩසටහනේ දී, ඇයගෙ සිය ගමන ඉතා අගය කොට සලකන්නේ උපාධිය ඇගේ ජීවිතය යහපත් අතට හැරවූ නිසාවෙනි.

ඉම්පීරියල් විද්‍යාලයේ උපාධිය ලබා ගෙන. ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතුව අභියෝග ජයගෙන ඉදිරියට යාමට දැන් ඇයට ශක්තියක් ඇත. "මට යාමට බොහෝ දුරක් තිබේ, මෙය එක් පියවරක් පමණි.නමුත්, අද මම මෙ මොහොතේ නිහතමානිව සතුටු වෙමි."

(BA HONS International Business and Finance) උපාධි පාඨමාලාවට Imperial College Kandy ඇයට උදව් කළ ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කළේ එලෙසිනි.


Leave Comment on this post

Girl in a jacket    0 Comments