කොරෝනාවෙන් බිදවැටෙන ඔබේ අධ්‍යාපනය ගොඩගන්න අපෙන් අත්වැලක්

ගෝලීය කොරෝනා වසංගතය සමග පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයේ සිට විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය දක්වා සිසු පරපුරට එල්ලවී ඇති අභියෝග බොහෝය. ඇතැම් සිසුන් අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනයට පිවිස සිටින නමුත් එම වරප්‍රසාදය සැම දෙනාටම එක සේ භුක්ති විඳිය නොහැකිය.

read more

GET BLACK ON WHITE

“If someone asked me a year ago if I liked to stay at home, I would have jumped at the chance. But now, being stuck in one place for almost a year, I would do anything to move back to a normal life.”

read more

CHALLENGE THE CHALLENGES

Everyone out there knows me as Nafees and I’m an ambitious guy who wants to take Sri Lankan products global. It all started with a computer scholarship.

read more

Gen Zers, the Next Phase!

Still seeing Millennials as the biggest challenge? No, open your eyes wide and look at the bigger picture. The future has arrived! The new generation looming on the horizon, the Gen Z is here!

read more

I owe Imperial College

I started with HNB plc and wanted to get my first degree before I'm 22 and now turning 23 I'm a management trainee at the commercial bank of Ceylon

read more

MBA! Is it Important?

An MBA, Is an MBA important? Why is it important? What benefits do an employee receive under the possession of an MBA?

read more

CIMA

CIMA is the world's largest professional body of management accountants which offers the most relevant management accounting and finance qualification for business.

read more

Avurudu

The Sinhala New Year, generally known as the Aluth Avurudda, is a major event celebrated by not only the Sinhalese people but by most Sri Lankans..

read more